Medezeggenschapsraad

Voor elke school, dus ook voor de onze, is het wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.
In dit gedeelte van de website willen we u informeren over wat de MR doet en hoe deze is samengesteld.

Wat doet de MR ?
Medezeggenschapsraden, bestuur en directie staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. Zo bezien is medezeggenschap ook partnerschap, ze zijn partners in het realiseren van goed onderwijs.
 
Waar heeft de MR het over ?
In de vergaderingen van de MR komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde:
vaststellen van nieuw of gewijzigd beleid;
formatieplan
groepsindeling
vakantierooster
inzet van bepaalde financiële middelen
veiligheid;
belangrijke verbouwingen

 Met ingang van 1 augustus 2006 is de zgn. lump-sum financiering ingevoerd. Lump-sum financiering vergroot de vrijheid van scholen om te beslissen hoe het beschikbare budget besteed zal worden. Dit houdt in dat de scholen alle financiële middelen die nodig zijn om een school te laten draaien in eigen beheer krijgen. Nu worden nog heel veel zaken, zoals salarissen, door het Ministerie van Onderwijs betaald. 
Door invoering van de lump-sum kan een school naar eigen inzicht bepalen hoeveel geld wordt besteed aan personeel en hoeveel aan andere zaken.
Kortom: meer verantwoordelijkheid bij school en bestuur betekent een intensievere betrokkenheid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.
 
Samenstelling
De MR bestaat uit 4 vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en uit 5 vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (oudergeleding). 
De grootte van de MR is wettelijk bepaald en hangt af van de grootte van de school.
In de MR van basisschool de Schepelweyen hebben zitting:

Personeelsgeleding 

Hanneke van Montfort
Marianne Flohr
Helma Kwakernaat
Lonneke Verspuij
 
Oudergeleding

Karen van Gerven voorzitter
Mark van Drogen
Adrian Kouwenberg
Ronald Hurkmans
Gisela Vermeulen

 

  • Onze MR in beeld. Van Links naar rechts (achterste rij) Adrian, Gisela, Mark, Karen, Ronald.  Hanneke, Marianne, Helma en Lonneke. Wilma staat niet op de foto.

Onze MR in beeld:
Van links naar rechts (achterste rij) Adrian, Gisela, Mark, Karen, Ronald.
Van links naar rechts (voorste rij) Hanneke, Marianne, Helma en Lonneke. Wilma staat niet op de foto.

Vergaderingen
De MR vergadert elke 6-8 schoolweken in de personeelskamer of hal van onze school.
We wijzen u er graag op dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn.
We nodigen u van harte uit de vergaderingen bij te wonen (zie schema vergaderdata op onze schoolkalender).
Vergaderdata:
- dinsdag 16 maart
- maandag 17 mei
- maandag 14 juni
- woensdag 7 juli

Jaarverslag
Elk jaar verschijnt er een jaarverslag van de MR. Hieronder kunt u de jaarverslagen inzien.
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag-2018-2019
Jaarverslag-2017-2018

 Notulen
Wenst u toesturing van de MR notulen of heeft u een vraag, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar mrschepelweyen@gmail.com