Algemene informatie groep 7

Beste ouders/verzorgers,

Hieronder volgt uitleg over de gang van zaken in de groepen 7. We vertellen kort iets over de vakgebieden die in de groep van uw kind aan bod komen. Ook overige bijzonderheden zullen toegelicht worden. Mocht u vragen hebben over de inhoud dan kunt u daarmee natuurlijk altijd bij een van ons terecht. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe.

Even voorstellen

Groep 7A:
* Juf Lonneke Verspuij
* Juf Hanneke van Montfort
* Meester Maurice Mans (LIO-student)

Groep 7B:
*Juf Annecorien Stekhuizen
*Juf Petry Verberne (wordt momenteel vervangen door meester Nick Seinstra)

In de groepen 7 besteden we aandacht aan de volgende vakgebieden:|
Rekenen
Taal
Spelling
Lezen
Schrijven
Begrijpend lezen
Wereldoriëntatie
Verkeer
Engels
Sociale redzaamheid
Gym
Expressie

Nadere toelichting per vakgebied.

Rekenen

Bij rekenen werken we nu voor het tweede jaar met de nieuwe methode van “Wereld in getallen”.

Hierin komen de volgende onderdelen aan bod:
- oriëntatie in de getallen groter dan 1.000.000
- optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 (handig rekenen, schatten en cijferen)
- vermenigvuldigen en delen (handig rekenen, schatten en cijferen)
- rekenen met kommagetallen
- breuken
- procenten
- rekenen met geld (schatten, afronden, wisselen en vermenigvuldigen)
- tijd (kalender, tijdsduur, datumnotatie en relatie tijd/afstand)
- meten (lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur)

De methode differentieert. Kinderen krijgen instructie en gaan daarna op hun eigen niveau aan de slag met de verwerking.

De nieuwe methode van “Wereld in getallen” heeft ook een uitgebreid digitaal aanbod.

Taal (methode Taal Actief)

Bij taal besteden we aandacht aan de volgende deelgebieden:
- spreken/luisteren
- taal verkennen
         * zinsontleding
         * woordbenoeming
         * taalgebruik
        * leestekens
- woordenschat
- stellen

Lezen

Het vakgebied lezen bestaat uit de volgende onderdelen:
- technisch lezen
          * duo-lezen
          * vrij lezen
- begrijpend lezen
          * Nieuwsbegrip
          * Cito-hulpboek
          * Blits (studievaardigheden)

Spelling (methode Taal Actief)

Bij spelling in groep 7 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen:
- werkwoordspelling
- spelling van onveranderlijke woorden

Schrijven

In groep 7 gaan de kinderen steeds meer een eigen handschrift ontwikkelen. Het methodisch schrijven wordt gaandeweg het schooljaar steeds meer losgelaten.

Wereldverkenning

- Aardrijkskunde (methode Argus Clou)

 Thema’s die aan bod komen zijn:  
 * de aarde, seizoenen en klimaten
 * economie en werkgelegenheid
 * brandstoffen en milieu
 * migratie en immigratie binnen Europa
 * Europese Unie

 Daarnaast is ook de topografie (van Europa) binnen elk thema een belangrijk onderdeel.

- Biologie (methode Argus Clou)

 Thema’s die aan bod komen zijn:      
 * ieder stekje z’n eigen plekje
 * oerkrachten van de aarde
 * samenwerking tussen planten en dieren
 * spijsvertering
 * voedsel en milieu

- Geschiedenis (methode Argus Clou)

  Thema’s die aan bod komen zijn:      
  * macht, regels en handel in de tijd van de Romeinen
  * Karel de Grote, Floris de V
  * de beeldenstorm, Willem van Oranje en Michiel de Ruyter
  * rijke regenten en arme burgers
  * de eerste en tweede wereldoorlog en Europa

Na ieder blok/hoofdstuk volgt een toets. De kinderen krijgen een samenvatting en een begrippenlijst mee naar huis. Bij aardrijkskunde ook een topografische kaart. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis voor deze toetsen leren. De eerste periode zullen we met de kinderen bespreken hoe ze het beste voor een toets kunnen leren. Het is fijn als u ze ook in die beginperiode hiermee thuis op weg helpt.

Verkeer (methode Wijzer door het verkeer)

In de groepen 7 gaan de kinderen in het voorjaar op voor hun verkeersexamen. Het verkeersexamen bestaat uit drie onderdelen. Te weten:
- fietskeuring
- theoretisch examen
- praktisch examen. In de weken voorafgaand aan het verkeersexamen wordt de route vrijgegeven. Het is  wenselijk dat u als ouder de route met uw kind oefent/fietst.

Engels (methode Groove me)

Het vak Engels wordt op onze school voor het eerst gegeven in groep 7. Voor Engels gebruiken we de methode Groove me. Dit is een digitale methode waarbij de kinderen Engels leren door middel van muziek. Er wordt uitgegaan van muziek met de daarbij horende songtekst die de kinderen aanspreekt.

Sociale redzaamheid (methode Goed Gedaan)

Binnen onze school besteden we aandacht aan waarden en normen die we belangrijk vinden binnen onze maatschappij en daarmee ook onze school. De methode Goed Gedaan helpt ons daarbij. Middels de informatie in de Schepelweyzer wordt u op de hoogte gehouden van de thema’s die aan bod komen.

Gym

De kinderen van groep 7 hebben twee keer per week gymles. Beide groepen gymmen op maandag en donderdag. De ene les is een spelles en de andere les is een techniekles. Vanaf de herfstvakantie zullen er ook lessen door studenten van de Fontys Sport Hogeschool gegeven worden.

We verwachten dat de kinderen geschikte gymkleding bij zich hebben op deze dagen. Hierbij horen natuurlijk ook gymschoenen met zolen die niet afgeven in de gymzaal.

De kinderen mogen na de gymles alleen deodorant in de vorm van een roller gebruiken.

Mocht uw kind niet mee kunnen doen met de gymles dan willen we graag een briefje van u als ouder.

Expressie

- drama/muziek
- handvaardigheid/tekenen
Zowel handvaardigheid en tekenen als drama en muziek worden afgewisseld.

In het voorjaar nemen we deel aan het Jazzproject.

Weektaak

Iedere week krijgen de kinderen een weektaak. Hierop staan opdrachten die de kinderen zelfstandig uitvoeren. Hiervoor krijgen ze een week de tijd. Dit kunnen schriftelijke opdrachten zijn, maar ook opdrachten op de computer zoals bijvoorbeeld de oefeningen met Junior Einstein. Hiervoor hebben we de beschikking over chrome-books. De kinderen bepalen zelf welke opdrachten ze wanneer gaan doen. Op deze manier wordt het plannen en zelfstandig werken bevorderd.

Huiswerk

Het huiswerk bestaat standaard uit een gedeelte redactiesommen en een gedeelte werkwoordspelling. Elke vrijdag krijgen de kinderen het huiswerk mee naar huis en de week erna op vrijdag wordt het huiswerk nagekeken. Het is de bedoeling dat de kinderen leren om zelf zorg te dragen voor het huiswerk.

Naast de huiswerkbladen is het ook de bedoeling dat de kinderen het onderdeel woordenschat van Nieuwsbegrip thuis maken. Dit onderdeel moet op de computer gemaakt worden. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode en wachtwoord nodig. Deze hebben ze al eerder gekregen.

Allerlei

Boekbespreking/spreekbeurt:
Het is de bedoeling dat de kinderen één keer per jaar een boekbespreking houden en één keer per jaar een spreekbeurt. Bij de spreekbeurt hoort ook een Powerpoint presentatie. Bij de boekbespreking hoeft dat niet maar mag het wel.

Culturele activiteiten:
Minimaal één keer per jaar bezoeken we een museum.

Schoolreis:
Met de groepen 7 gaan we ook op schoolreis. Waar we naar toe gaan is natuurlijk altijd groot geheim. T.z.t. krijgt u van ons hierover meer informatie.

Mobieltjes (I-phone, I-pod, ed.):
Het is niet toegestaan om mobieltjes, I-pods ed. binnen de school te gebruiken. Mocht u het noodzakelijk vinden dat uw kind toch een mobieltje mee naar school neemt, dan is het de bedoeling dat dit mobieltje ingeleverd wordt bij de leerkracht. Aan het einde van de dag kan uw kind het mobieltje weer meenemen.

Voortgezet onderwijs:
Nog een kleine twee jaar en dan gaat uw zoon of dochter al naar het voortgezet onderwijs. Een hele stap! Het is verstandig (en voor u en uw kind vaak ook prettig) om u in groep 7 alvast eens te oriënteren op de mogelijkheden. Het bezoeken van de verschillende open dagen kan een goede manier zijn om al eens een kijkje te nemen en sfeer te proeven. Groep 8 kan dan gebruikt worden om een definitieve keuze te maken.

Voorlopige advies:
In groep 7 wordt ook een voorlopig advies m.b.t. het voortgezet onderwijs gegeven. In de laatste periode van het schooljaar krijgt uw kind dit advies schriftelijk mee naar huis. Dit advies wordt gebaseerd op het functioneren van uw kind m.b.t. een aantal aspecten:

?     Resultaten van de leerling (zowel methodegebonden als LOVS-toetsen)
?     Werkhouding (denk hierbij aan concentratie, doorzettingsvermogen)
?     Huiswerkhouding
?     Zelfregulatie (kan de leerling zijn/haar problemen zelf oplossen)
?     Sociaal-emotioneel functioneren (faalangstig, (prikkel)gevoelig)
?     Ontwikkelingsmogelijkheden (afgenomen intelligentietesten, beeld van de leerkracht)
?     (Wens leerling/ ouders)

Het advies wordt door de adviescommissie (bestaande uit de leerkrachten van groep 7, de leerkrachten van groep 8, de KO'er en de directeur) samengesteld. Let op: Het advies in groep 7 is een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt in groep 8.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over groep 7 en op een fijne samenwerking met u en uw kind dit schooljaar.

Leerkrachten groep 7.

Terug naar overzicht
Groep 7a

Tennis clinic

Vandaag hebben we tijdens de gymles een tennisclinic gehad ...

Groep 7a

Cultuurweek dans

In de week na de meivakantie hadden we op onze school ...

Meerdere groepen

Groepen 7

Wat hebben we een fantastische dag gehad.De kinderen maar ...

Groep 7a

Pasen in groep 7

Vandaag hebben we Pasen gevierd in onze groep. In de ...

Groep 7a

Spreekbeurt Rens

Vandaag deed Rens zijn spreekbeurt over de WensAmbulance. ...

Meerdere groepen

Duolezen met groep 7

We zijn ondertussen begonnen met 2 extra leesmomenten.Samen ...

Groep 7a

Escaperoom-challenge

Dat was leuk! Vandaag hebben we met de hele klas een ...

Meerdere groepen

Engels toets dinsdag 27 ...

Beste ouders, Gisteren hebben wij de leerstof voor de ...

Groep 7a

hoofdluis

Beste ouders/ verzorgers, Helaas is er vandaag in de ...

Meerdere groepen

Open dagen voortgezet ...

Binnenkort zijn de jaarlijkse open dagen op het voortgezet ...

Groep 7a

Hockeyles

Vandaag kon de juf tijdens de gymles lui op de bank gaan ...

Groep 7a

Knutselochtend kerst

Afgelopen woensdag werd er in alle groepen van de school ...

Groep 7a

Schaatsen met groep 7 en 8

Vandaag zijn wij met alle kinderen van de groepen 7 en 8 ...

Groep 7a

Surprise

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen hun ...

Meerdere groepen

Schaatsen groep 7 en 8

Beste ouders en kinderen van groep 7 en 8, Ook dit ...

Meerdere groepen

Proefjesmiddag

Gisteren hebben we ter afsluiting van ons natuur-en ...

Meerdere groepen

Tentoonstelling

Op 4 december worden in onze Showroom de surprises, die de ...

Groep 7a

Afstudeerstage

Beste ouder(s), verzorger(s), Zoals u wellicht vernomen ...

Groep 7a

Ons bezoek aan het ...

Wat een geweldig leerzame ochtend in het steendrukmuseum ...

Meerdere groepen

Speelplaats

In de Schepelweyzer was het al te lezen. We willen graag ...

Groep 7a

Steendrukmuseum as ...

Beste ouders,Even een reminder! Enige tijd geleden hebben ...

Meerdere groepen

Optreden tijdens ...

Zoals u weet, vindt er a.s. donderdag 12 oktober een ...

Meerdere groepen

Coachingsgesprekken

Het schooljaar is al weer enkele weken aan de ...

Meerdere groepen

Informatie voortgezet ...

Beste ouder, Uw zoon of dochter zit dit schooljaar in ...

Groep 7a

Even voorstellen

Even voorstellen… Mijn naam is Maurice ...

Groep 7a

Welkom in groep 7A

Beste kinderen en ouders van groep 7A, De zomervakantie zit ...